PENILAIAN PROGRAM

Unit Penilaian Program JPIPK bertangungjawab terhadap pelaksanaan PU-04 Maklum Balas Pelanggan.

Antara tugas unit ini ialah bekerjasama dengan Ketua jabatan bagi aktiviti berikut:

  • Mengadakan taklimat mengenai Soal Selidik Kepuasan Pelanggan (LAM-PUP-04-02) .
  • Menjalankan temubual dengan Pentadbir Sekolah, Guru Baharu, Rakan Sejawat dan Murid dengan berpandukan Panduan Temubual Maklum Balas Pelanggan (LAM-PUP-04-03)
  • Menganalisis LAM-PUP-04-02 untuk makluman dan tindakan JKMP.
  • Menyediakan laporan mengikut format LAM-PUP-04-05 dan membentangkan dalam Mesyuarat JKMP/MKI.