Info Penerbitan Jurnal

GARIS PANDUAN PENULISAN ARTIKEL UNTUK JURNAL IPDA 2019

Panduan Umum

  1. Segala rajah, carta dan graf perlu mengikut APA Style 6.
  2. Segala kajian yang dilakukan di sekolah perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak EPRD/JPN.
  3. Amalan plagiat adalah dilarang.
  4. Penuhi etika penyelidikan.
BIL KRITERIA
1 Tajuk Artikel: Ringkas dan Tepat (Tidak Melebihi 15 Patah Perkataan)
  Menerangkan Skop Kandungan Artikel dengan Jelas
2 Kandungan Abstrak
  Tujuan Kajian
  Metodologi
  Dapatan
  Implikasi
  Kesimpulan
3 Pengenalan
  Pernyataan Masalah
  Tujuan/Objektif Kajian
  Soalan Kajian/Hipotesis
  Batasan Kajian
  Tinjauan Literatur
4 Metodologi
  Rekabentuk Kajian
  Persampelan
  Instrumen/Teknik Pengumpulan Data (Termasuk Kesahan dan Kebolehpercayaan)
  Prosedur Pengumpulan Data
  Analisis Data
5 Dapatan Kajian
  Menjawab Soalan Kajian
  Mengandungi Jadual/Rajah Yang Relevan
  Intepretasi/Penafsiran Berdasarkan Dapatan Kajian
  Mencadangkan Kajian Lanjutan
6 Rumusan dapatan Kajian dan Perbincangan
  Mengaitkan Dapatan dengan Soalan Kajian
  Membincang dan Mengaitkan Dapatan Kajian dengan Dapatan
Kajian Sebelumnya
  Membincangkan Implikasi Dapatan Kajian
  Membuat Kesimpulan Berdasarkan Dapatan Kajian
  Mencadangkan Kajian Lanjutan
7 Rujukan Mengikut APA Style 6
8 Lampiran Sekiranya Perlu